CUPRINS NR. 1 AN 2011

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Teodor BODOAŞCĂ, Aurelia DRĂGHICI, Iulian MAFTEI, Veniturile din muncă în cadrul regimului matrimonial al comu-nităţii legale de bunuri în regle-mentarea noului Cod civil

Codruţa HAGEANU, Regimul separaţiei de bunuri în regle¬mentarea noului Cod civil

Cornelia MUNTEANU, Unele consideraţii asupra tutelei mino¬rului potrivit noului Cod civil

Monica GHEORGHE, Aspecte noi privind perioada de probă – clauză în contractul indivi¬dual de muncă

Adrian CIRCA, Imaginea, între dreptul civil şi dreptul de autor

Cristina TUDOR, Las agencias estadounidenses encargadas de la aplicación de las normas antitrust

Nadia Cerasela ANIŢEI, Consideraţii privind natura juridică a veniturilor din muncă (sau din profesie) ale soţilor potrivit dispo¬ziţiilor din noul Cod civil

Andreea Corina TÂRŞIA, Relaţia între conflictul de interese, corupţie şi fraudă. II. Consideraţii asupra unor măsuri legislative care ignoră sau contravin scopului de prevenire, combatere şi sanc¬ţio¬nare a conflictului de interese

Ioan PUIE, Contribuţii la studiul regimului juridic aplicabil remuneraţiei cuvenite titularului drepturilor patrimoniale de autor în cazul cesiunii acestora

Mihaela Adriana OPRESCU, Contractul de agenţie (I)

2. Drept judiciar privat

Ioan LEŞ, Noua procedură a evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept

Cristina HERMIDA DEL LLANO, Die Ausformung des Rechts auf eine gute Verwaltung als neues Recht gegenüber der Staatsgewalt. Der Einfluss der europäischen Vorgaben auf das spanische Verfassungssystem

Andres OLLERO, Interesul comun: justiţie, politică şi morală

Sebastian SPINEI, Principii ale executării silite în lumina prevederilor Noului Cod de procedură civilă şi ale legislaţiei conexe

George MĂGUREANU, Medierea în cazul litigiilor de muncă

Genoveva AIOANEI, Încetarea calităţii de parte în pro-cesul civil

2. Drept public

Manuel GUŢAN, Descentralizarea administrativă şi tradiţia românească în materie de import juridic

Anda SANTAI, Aplicarea legii penale mai favo-rabile în cazul pedepselor de-finitive (II)

Laura Maria CRĂCIUNEAN, Rolul Comentariului general nr. 21 din 2009 al Comitetului ONU pentru Drepturile Sociale şi Cultu-rale în clarificarea conţinutului dreptului de a participa la viaţa culturală

Ana SUCIU, Dreptul subiectiv şi interesul legitim – obiect al ocrotirii în cadrul răspunderii patrimoniale a puterii publice


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map