CUPRINS NR. 1 AN 2012

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Codruţa HAGEANU, Regle¬men-ta¬rea recunoaşterii de filiaţie în Codul civil

Cornelia MUNTEANU, Conside-raţii privind protecţia proprietăţii şi întinderea limitelor acesteia în Convenţia europeană a dreptu-rilor omului

Adrian CIRCA, Reflecţii privind brevetabilitatea invenţiei

Nadia C. ANIŢEI, Sancţiunile apli¬cabile convenţiei matrimo¬niale în dreptul internaţional privat român

Florin I. MANGU, Fundamentul şi mecanismul răspunderii civile delictuale a părinţilor pentru fap-tele copiilor lor – privire dia-cronică

Călina JUGASTRU, Prejudiciul în prezenţa cauzelor justificative

Codruţa E. MANGU, Riscurile în contractul de antrepriză în con-strucţii – factor generator de răspundere civilă şi obiect al obligaţiilor de informare, de consiliere şi de securitate

Iustin CIONCA, Partajul bunurilor comune ale soţilor în timpul căsătoriei

2. Drept judiciar privat

Sebastian SPINEI, Principii ale executării silite în lumina pre-vederilor noului Cod de pro¬ce¬dură civilă şi ale legislaţiei conexe

3. Drept public

Constantin BUTIUC, Noua regle-mentare a pedepsei accesorii

Laura Maria CRĂCIUNEAN, Con¬¬venţia UNESCO privind diversitatea expresiilor culturale: implicaţiile sale teoretice şi practice

Ana MOCANU SUCIU, Accesul părţii vătămate la informaţii în cadrul procedurii contravenţio-nale. Comunicarea procesului-verbal

Nathaniel CORNOIU JITĂRAŞU, Raportul dintre Sfântul Scaun şi Statul Vatican. O contribuţie la studiul persoanelor juridice internaţionale

Emanuel TĂVALĂ, Marginalii cu privire la conceptul de echitate

I. STUDII

Andrew T. Guzman, How In-terna¬tio¬nal Law Works. A Ra-tional Choice Theory, Oxford University Press, Oxford, 2008, 260 pagini (Constantin CRISTIAN)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map