CUPRINS NR. 2 AN 2012

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Alexandru BACACI, Conside-raţii privind substituţiile fidei-comisare în noul Cod civil

Eugen CHELARU, Drepturi ale personalităţii reglementate de noul Cod civil. Dreptul la viaţă privată

Codruţa HAGEANU, Noua concepţie privind divorţul în Codul civil român

Călina JUGASTRU, Landmarks regarding the dammage in the Romanian new Civil code

Adrian CIRCA, Reflecţii privind articulaţia drepturilor inte¬lectuale

Gina ORGA DUMITRIU, Vers un droit commun européen de la vente ? Caractère novateur de la méthode d’instrument optionnel

Nadia Cerasela ANIŢEI, The law applicable to property relations between spouses under other international treaties

George Alexandru ILIE, Ele-mente de noutate privind imposibilitatea fortuită de executare a obligaţiilor în noul Cod civil

Cristina STANCIU, Impactul noilor abordări legislative pri¬vind instituţia juridică a pro¬misiunilor de contract asupra soluţiilor din practica judiciară

2. Drept judiciar privat

Ioan LEŞ, Reforma sistemului judiciar şi răspunderea magis-traţilor în România

Luis Antonio VELASCO SAN PEDRO, Regulación econó-mica y competencia

Andrés OLLERO, El Consejo General del Poder Judicial español: independencia y autogobierno

Cristina HERMIDA DEL LLANO, Reflexiones sobre la institución del arbitraje en España

Tina DE VRIES, The legal regulation of mediation in Germany

3. Drept public

Víctor Hugo Ramírez Lavalle, America Latina: terorismo o crimen organizado transfron-terizo. Métodos y medios de lucha

Elena Mihaela FODOR, Public services and private law

Adi OROVEANU HANŢIU, Ana Maria MORARU, Proce-dura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei

Iordan NICOLA, Opinions about the legal nature of the contract governed by Emergency Ordinance no. 34/2006 for public procurement contracts, the public works concession contracts and contracts service concession

Carmen POPA, The Rea-sonable Period of Preventive Custody, the Procedural Gua-rantees of Rights and Freedoms of Person in front of the Court, in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights

Cătălin NICULESCU, Refor-mele administrative privind ordinea şi siguranţa publică. Finanţarea ordinii publice în statele dezvoltate

Ana MOCANU SUCIU, Acces to information of the aggrieved party in the contraventional procedure. Communication of the report

Emanuel TĂVALĂ, De la con-ceptul aristotelian de ϵπιϵικϵια la echitatea din noul Cod civil românesc

Livia DUMITRESCU, Impactul evoluţiei cooperării judiciare penale din Europa asupra legislaţiei din România

Andreea DRAGOMIR, Ioana BĂRBAT, Conceptul de e Gu-vernare între teorie şi realitate

Laurenţiu ŞONERIU, Codifi-carea administrativă – obiectiv strategic al adminis¬traţiei pu-blice româneşti

Adriana Florina BĂLĂŞOIU, Aspecte ale principalelor pro-ceduri de control al actelor administrative şi fiscale din perspectiva dreptului la un proces echitabil

4. Ştiinţele educaţiei

Daniel MARA, Educational Partnership – Dynamics and Evolution

Maria Rosaria STROLLO, Paolo VITTORIA, Educational policies of the Theater of the Oppressed in the Universities of Naples and Rio de Janeiro

Nicola CUOMO, The "Emotion to Know" method

William SOARES DOS SANTOS, Education as a dream – expectations of suc-cess in a Brazilian public school

Gabriela GRUBER, University Lifelong Learning and Access and Progression Reflected by the new Romanian Law of Education

Elena Lucia MARA, Concept of Inclusion in East Europe An Experience to Share

Adriana NICU, „Suişuri şi coborâşuri” în politicile educa-ţionale româneşti privind for-marea cadrelor didactice

5. Acta informaţii

Despre Conferinţa „Delimitarea maritimă în Marea Neagră”, Bogdan Lucian AURESCU, Sibiu, 23 noiembrie 2012 (Laura Maria CRĂCIUNEAN)

Conferinţa naţională „Aspecte controversate în interpretarea şi aplicarea prevederilor Codului muncii şi ale Legii dialogului social”, Sibiu, 27 noiembrie 2012 (Monica GHEORGHE)


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map