CUPRINS NR. 2 AN 2014

Abrevieri

I. STUDII

1. Drept privat

Ioan LEŞ, Unele reflecţii com-paratiste asupra justiţiei admi¬nis-trative în România

Codruţa HAGEANU, Regimul comu¬nităţii convenţionale

Cornelia MUNTEANU, Principiile fundamentale ale autorităţii părinteşti

Nadia Cerasela ANIŢEI, Precizări privind noţiunea de „raporturi juri-dice care pot fi obiect al dreptului internaţional privat” conform dis-po¬ziţiilor din Codul civil

Călina JUGASTRU, Litigiul civil cu element de extraneitate. Regi-mul legii aplicabile şi asistenţa judiciară internaţională

Sebastian BODU, Constituirea prin subscripţie publică a socie-tăţii pe acţiuni

Sorin Ioan REDNIC, Procedura de executare a hotărârilor jude-cătoreşti pronunţate în materia contenciosului administrativ în lumina modificărilor aduse prin Legea nr. 138/2014

Alin SPERIUŞI VLAD, Apelul şi garantarea dublului grad de juris-dicţie în materie civilă, conform jurisprudenţei Curţii Constituţionale din România

2. Drept public

Constantin BUTIUC, Cauzele jus-ti¬ficative în noul Cod penal

Bianca SELEJAN GUŢAN, Drepturile social economice în România

Władysław Piotr WLAŹLAK, Ewa LENIART, The liability of mem-bers of adjudicating panels of the Military District Court in Rzeszow for violations of law in connection with criminal proceedings in cases of crimes of treason spe-cified in Article 86 of the Penal Code of the Polish Army

Laura Maria CRĂCIUNEAN, Câ-teva consideraţii privind evoluţia protecţiei bunurilor culturale în tim¬pul conflictelor armate

Emanuel TĂVALĂ, Himera neu-tralităţii: Biserică şi stat în Europa contemporană

Nicolae SCUTEA, Influenţa juris-prudenţei constituţionale în mate-rializarea legislativă a principiului statului social în România (I). Con¬tribuţii jurisprudenţiale în perioada de afirmare şi conso-lidare a statului social

3. Dreptul noilor tehnologii

Frédéric PÉRON, France : L’appli¬cation du principe du procès équitable aux autorités administratives. Le récent cas du pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des commu¬nications électroniques et des postes (ARCEP)

II. JURISPRUDENŢĂ ADNOTATĂ

Codruţa HAGEANU, Competenţa instanţelor judecătoreşti de a soluţiona acţiunile ce au ca obiect contestarea unor hotărâri emise de Comisia pentru Protecţia Copilului


Home Page | Scurt istoric si tematica | Consiliul stiintific si colegiul de redactie | Date de identificare | Contact | Site Map