Articolele care apar în revista “Studia Securitatis” sunt transmise si primite la adresa de e-mail magazine.studiasecuritatis@ulbsibiu.ro .

Algoritmul recenzării:

 1. Se analizează modul de respectare a recomandărilor de tehnoredactare pentru autori. În cazul nerespectării acestora, articolul se returnează autorilor pentru remedierea neregulilor constatate.
 2. Articolele care au primit confirmarea de acceptare din partea Comitetului de redacție sunt repartizate de redactorul-șef spre evaluare, către doi referenți științifici, în funcție de problematica și spațiul geopolitic pentru care referenții dețin expertiză. Identitatea autorilor nu se face cunoscută evaluatorilor; identitatea evaluatorilor nu se face cunoscută autorilor (procedură „double-blind”).
 3. Referenții științifici analizează articolele primite, pe baza grilei de evaluare elaborată de către Comitetul științific, conform modelului următor:
  Criterii de evaluare Punctaj
  5 4 3 2 1
  Noutatea temei propuse
  Corectitudinea utilizării aparatului critic
  Originalitatea rezolvării problemelor abordate
  Actualitatea și utilitatea soluțiilor prezentate
  Claritatea, concizia și acuratețea exprimărilor
  Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
  Relevanța surselor bibliografice

   

 4. Rezultatele evaluărilor sunt transmise responsabilului pentru fiecare număr, stabilit de către redactorul-șef.
 5. Articolele care au primit aviz favorabil din partea referenților științifici, prin grija responsabilului de număr, devin propuneri pentru cuprinsul orientativ al numărului respectiv. Sugestiile referenților științifici pentru articolele care nu răspund exigențelor evaluării sunt transmise autorilor, prin grija responsabilului de număr, în vederea remedierii aspectelor constatate. Dacă autorii refac articolele, acestea sunt reintroduse în procesul de evaluare, începând cu punctul 1.
 6. Comitetul de redacție analizează și stabilește articolele care fac obiectul apariției în viitorul număr al revistei, pe baza propunerilor responsabilului de număr.
 7. Redactorul-șef prezintă Comitetului științific propunerile pentru viitorul număr, iar acesta hotărăște forma și conținutul final, în funcție de punctajele stabilite de către evaluatori, în ordine descrescătoare.
 8. În baza acestei hotărâri, responsabilul de număr împreuna cu redactorul-șef coordonează editarea, tipărirea și difuzarea revistei.

În mod obligatoriu, autorii care au transmis propuneri de articole vor primi răspuns pe una dintre următoarele variante:

 1. acceptarea lucrării în forma trimisă;
 2. acceptarea lucrării cu minime corecturi;
 3. acceptarea lucrării în condițiile îndeplinirii revizuirilor propuse de către evaluatori;
 4. respingerea lucrării.